Vogels
staartmees

Vogelwerkgroep:

De Vogelwerkgroep van IVN Heerlen is een actieve groep van circa 22 vrouwen en mannen, die meewerken aan het welzijn van de vogels binnen de gemeente Heerlen. De werkgroep heeft in de gemeente Heerlen momenteel ruim 300 nestkasten ophangen. Overal in Heerlen kunt u ze tegenkomen. Onder deze kasten zijn ongeveer 40 predatorenkasten die dienen als nestgelegenheid voor de torenvalk, de bosuil, de kerkuil en de steenuil. Ook de holenduif en de eekhoorn maken soms gebruik van deze kasten om te nestelen. De overige kasten dienen als nestgelegenheid voor de kleine holenbroeders, zoals de koolmees, de pimpelmees, de glanskop, de matkop, de zwarte mees, gekraagde roodstaart, de boomklever, de boomkruiper, de spreeuw, de ringmus en de grauwe vliegenvanger. De werkgroep heeft deze kasten grotendeels zelf gemaakt. Momenteel heeft de werkgroep twaalf verschillende locaties. Het ophangen en controleren gebeurt door minimaal twee vaste werkgroepleden per locatie. Voor het broedseizoen worden alle kasten schoongemaakt, eventueel gerepareerd of vervangen. Tijdens het broedseizoen worden de kasten van enkele locaties driemaal gecontroleerd en wordt er schriftelijk bijgehouden wat voor soort vogel de kast gebruikt, hoeveel eieren er worden gelegd en wat het eindresultaat is (hoeveel jongen zijn uitgevlogen, hoeveel onbevruchte eieren of dode jongen zijn achtergebleven in het nest). Nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt het nest verwijderd, dit om te voorkomen dat een tweede nest op het vervuilde en vol ongedierte zittende oude nest wordt gemaakt. Verder worden de broedresultaten opgestuurd naar SOVON, het landelijke coördinatiepunt.

Het inventariseren van vogels en monitoren van natuurgebieden, maar ook stedelijke gebieden gaat een steeds belangrijkere plaats innemen. We zijn daarom druk doende ons die kennis eigen te maken. Vakbladen over vogels en alles wat er direct mee te maken heeft, circuleren onder de werkgroepleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.

Mensen die zin hebben om ons te helpen of die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met een van de coördinatoren.

Vogels in Zuid Limburg

In en rond Heerlen is vanaf 2003 tot heden bijgehouden welke vogelsoorten er te zien zijn. In de soortenbank Zuid Limburg is de mogelijkheid gebode om nader kennis te maken met de vogels.

torenvalk

Vogelgebieden in Zuid Limburg

Verspreid door Zuid Limburg zijn verschillende biotopen met de daarbij horende vogels. Op de kaart zijn de gebieden markeerd en voorzien van de bijzondere soorten.
Coördinatoren

Math Biermans Telefoon 045-5729214
Jan Vaessen Telefoon 045-5720837
Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat IVN Heerlen